احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»

روانشناسی

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز» 

این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند درستی این جملات را، در ارتباط با خودتان را در زیر مشخص کنید. 

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من