پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

روانشناسی

پرسشنامه مدیریتی مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه مدیریتی: مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

WWW.dr- sepehri.delccs
مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 

افزودن به فرم های من