مقیاس سخت کوشی

روانشناسی

مقیاس سخت کوشی

 مقیاس سخت کوشی

چقدر سخت کوش هستید؟
The Hardiness Scale: Bartone, Paul


افزودن به فرم های من