مقیاس خود اثر بخشی

روانشناسی

مقیاس خود اثر بخشی

 مقیاس خود اثر بخشی

چقدر تاثیر گذار هستید؟
The Self – Efficay Scale


افزودن به فرم های من