مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

روانشناسی

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

The Specific Interpersonal Trust Scale: Women
Cinthia Johnson – George& Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید. 


افزودن به فرم های من