پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

روانشناسی

پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه ای که در دسترس شماست، صرفاً از جهت جمع آوری اطلاعات برای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. افزایش سطح اعتبار نتایج این تحقیق و دستیابی به راه حلهای مناسب حل مسئله، بستگی به میزان دقت و درستی پاسخ های صادقانه و واقعی شما با مشخص کردن علامت ضربدر در یکی از چهار وضعیت مورد نظر دارد. 


افزودن به فرم های من