پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت

نظرسنجی ها

پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت

پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت 

نظر به اینکه دانش آموزان از ارکان مهم تصمیم گیری در مورد برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس هستند به همین علت بر آن شدیم تا از نظرات مفید و سازنده ی شما بمنظور شناخت وضعیت نماز جماعت و چگونگی اقامه ی آن در مدارس و دستیابی به راههای جذب افراد نسبت به این فرضیه ی مقدس الهی استفاده نمائیم . لذا خواهشمند است . سوالات پرسشنامه را با دقت مطالع فرمائید و پاسخ واقعی خود را با زدن علامت مشخص نمائید. قبلا از همکاری شما دانش آموز عزیز صمیمانه تشکر می نمائیم در ضمن در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را ذکر نمائید.


افزودن به فرم های من