فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

با استفاده از فرم ثبت ساعات کاری آنلاین می توانبد به فرآیند ثبت ساعات کاری کارمندانتان نظم ببخشید و آنرا در همه جا در دسترس قرار دهید. درنهایت با قراردادن این فرم در وب سایت خود و یا با ارسال آدرس آن به کارمندان براحتی یک سامانه ثبت ساعات کاری آنلاین بهمراه انواع گزارشات دینامیک خواهید داشت

افزودن به فرم های من